ج ل و ان

ـشـ. ـدوا مـ

2022-12-04
    رسومات بحرف ض
  1. ـز،انــ
  2. معجم
  3. عنوان و نام پديدآور